شماره آزمون: 42
تاریخ برگزاری آزمون: 2024 مه
مکان برگزاری آزمون: Italy
نوع: general
شماره آزمون: 41
تاریخ برگزاری آزمون: 2024 مه
مکان برگزاری آزمون: India
نوع: academic
شماره آزمون: 40
تاریخ برگزاری آزمون: 2024 آوریل
مکان برگزاری آزمون: the UAE
نوع: academic
شماره آزمون: 39
تاریخ برگزاری آزمون: 2024 آوریل
مکان برگزاری آزمون: Pakistan
نوع: general
شماره آزمون: 38
تاریخ برگزاری آزمون: 2024 مارس
مکان برگزاری آزمون: Canada
نوع: general
شماره آزمون: 37
تاریخ برگزاری آزمون: 2024 مارس
مکان برگزاری آزمون: Sri Lanka
نوع: academic
شماره آزمون: 36
تاریخ برگزاری آزمون: 2024 فوریه
مکان برگزاری آزمون: Uzbekistan
نوع: general
شماره آزمون: 35
تاریخ برگزاری آزمون: 2024 فوریه
مکان برگزاری آزمون: Croatia
نوع: academic
شماره آزمون: 34
تاریخ برگزاری آزمون: 2024 ژانویه
مکان برگزاری آزمون: Canada
نوع: general
شماره آزمون: 31
تاریخ برگزاری آزمون: 2024 ژانویه
مکان برگزاری آزمون: Bangladesh
نوع: academic
شماره آزمون: 30
تاریخ برگزاری آزمون: 2023 دسامبر
مکان برگزاری آزمون: Australia
نوع: academic
شماره آزمون: 29
تاریخ برگزاری آزمون: 2023 دسامبر
مکان برگزاری آزمون: Turkey
نوع: general